Co to jest akredytacja? Co to oznacza, że dana jednostka jest akredytowana?

Akredytacja – definicja

Samo pojęcie akredytacja obecnie kojarzone jest z laboratoriami oraz uczelniami akademickimi. Oznacza atestację przez trzecią stronę, dotyczącą jednostki, która ocenia zgodność. Służy do formalnego wykazania jej kompetencji do wykonywania danych zadań w zakresie oceny zgodności. Jest to więc oficjalne, formalne potwierdzenie przez upoważnioną jednostkę, iż laboratorium, uczelnia akademicka czy też inny ośrodek posiada kompetencje do wykonywania danych czynności.

Czym różni się akredytacja od certyfikacji?

Określone postępowanie, w którym dana organizacja formalnie przygotuje zaświadczenie, które występować będzie w formie pisemnej – certyfikatu, o tym, iż dany produkt, osoba lub proces pełnia określone wymogi. Postępowanie to, w kontekstach norm systemów zarządzania określa się mianem „certyfikacja”. Określenie to różni się więc od terminu „akredytacja”. Jak już zostało wspomniane wyżej, akredytacja to oficjalna ocena kompetencji jednostki przez inną, w celu określenia jej zdolności do wykonywania danej czynności. Przykładem takiej akredytowanej jednostki może być uczelniana Komisja Akredytacyjna Akademickich Uczelni Medycznych.

Podsumowując więc, akredytacja może zostać porównana do certyfikacji jednostki certyfikującej. Dodatkowo po wydaniu przez akredytowaną jednostkę certyfikującą tak zwanego „certyfikatu akredytowanego” może być on uznany jako znacznie bardziej wiarygodny.

Jednostka certyfikująca a jednostka certyfikowana

Przy przystępowaniu do wprowadzenia systemów zarządzań opartych o normy ISO, lub też inne standardy międzynarodowe warto zorientować się, która z jednostek certyfikujących ma dokonać weryfikacji tychże procesów. Na polskim rynku działa szacowanie około 80 takich jednostek certyfikujących, także wybór może nie należeć do najłatwiejszych. Po przeprowadzeniu certyfikacji przez jednostkę certyfikującą i uzyskaniu pozytywnego wyniku, laboratorium, uczelnia, czy też inny ośrodek otrzyma nazwę jednostki certyfikowanej.

Przykład jednostki akredytowanej

Komisja Akredytacyjna Akademickich Uczelni Medycznych (KAAUM) powołana została przez uchwałę Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM), która obradowała w Gdańsku, w dniu 07.10.1997 r.

Funkcjonowanie KAAUM opiera się na ustawie zatytułowanej “Prawo o Szkolnictwie Wyższym” z dnia 27.07.2005 r. oraz na odpowiednich przepisach, które zostały ustanowione przez Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji i Nauki, jak też na podstawowych dokumentach, przygotowanych wewnętrzne przez Komisję Akredytacyjną Akademickich Uczelni Medycznych i zaakceptowane przez Konferencję Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych jakimi są: statut, regulamin pracy, kwestionariusz samooceny, standardy akredytacyjne oraz regulamin wizyt akredytacyjnych.

Celami Komisji Akredytacyjnej Akademickich Uczelni Medycznych są:

  • określanie warunków koniecznych dla prowadzenia przeddyplomowych studiów w Uczelniach Medycznych;
  • określanie standardów akredytacyjnych dla następujących kierunków studiów: lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacja a także innych związanych z ochroną zdrowia zalecanych przez Konferencję Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych;
  • zapewnianie ciągłej oceny jakości kształcenia na kierunkach: lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacja, jak też innych jeśli poproszą o to Rektorzy Uczelni zainteresowanych taką oceną.

Komisja Akredytacyjna Akademickich Uczelni Medycznych (KAAUM) dokonuje oceny kształcenia przeddyplomowego, pod uwagę biorąc program, organizację, kwalifikacje kadry i jej liczebność, wymaganą odpowiednimi przepisami, wyposażenie dydaktyczne oraz wewnętrzną kontrolę jakości nauczania.

Źródła:

https://jakosc.uj.edu.pl/-s-dzialania/akredytacja/kaaum